Doelstellingen

1 post

De Groene Poort Oost is een initiatief van een groep bewoners uit Scharn en Heer die de voetbalvelden van de voormalige voetbalvereniging Scharn een natuurlijk karakter willen teruggeven ter meerdere eer en glorie van de buurtbewoners. Dit project vindt enthousiaste ondersteuning van:

Voor dit doel is de Stichting genaamd “De Groene Poort Oost” opgericht.

De stichting de Groene Poort Oost heeft ten doel:

  • de voormalige voetbalvelden Scharn te herinrichten tot een openbaar toegankelijk multifunctioneel groen park als ontmoetingsplek waar zowel buurtbewoners van beide omringende wijken Scharn en Heer als de Maastrichtenaren uit andere wijken gebruik van kunnen maken;
  • het realiseren van meer sociale cohesie tussen omwonenden van beide wijken door buurtactiviteiten te organiseren, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies en donaties van overheidsorganisaties, instellingen en fondsen en uit giften en legaten van particulieren. De bestuursleden van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ontvangen.